O KWW

Jesteśmy jednym z największych klubów wysokogórskich w Polsce. Istniejemy już ponad 90 lat. Tworzymy historię polskiego i światowego wspinania wytyczając nowe drogi oraz dokonując pierwszych wejść na niezdobyte szczyty. Klub jest organizacją non-profit co oznacza, że nie jest nastawiony na zysk, a jego zarząd działa nieodpłatnie. Naszym celem statutowym jest promocja wspinania i alpinizmu. Dochód ze sprzedaży naszych usług jest w całości przeznaczany na ten cel. 

Dowiedz się więcej...

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego 

Klub Wysokogórski Warszawa – Zapisy

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Świadczącym usługi, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia

 §1 DEFINICJE

Regulamin zakupu towarów – Regulamin zakupu towarów dostępny na stronie sklepu pod TYM linkiem, Stosuje się odpowiednio do zakupu usług

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Klub Wysokogórski Warszawa – Zapisy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kwwzapisy.pl.
Świadczący usługi – Podmiot tożsamy ze Sprzedawcą określonym w Regulaminie zakupu towarów

Usługi – szkolenia, prelekcje, wykłady, kursy, obozy oraz inne wydarzenia organizowane przez Świadczącego Usługi

 §2 KONTAKT ZE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI

Jak w Regulaminie zakupu towarów

 §3 WYMOGI TECHNICZNE

Jak w Regulaminie zakupu towarów

 §4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za usługi, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Świadczący usługi zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za usługę oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy usługi.
 3. Wybraną do kupienia usługę wraz z jej terminem należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego oraz dokonaniem płatności jeżeli ma to zastosowanie.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Świadczącym usługi.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 §5 PŁATNOŚCI

 1. Jak w Regulaminie z zastrzeżeniem, że Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Świadczącego usługę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 §6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Świadczący usługi jest obowiązany do świadczenia usług w sposób profesjonalny, terminowy oraz zgodny z opisem usługi na stronie sklepu
 2. Usługi świadczone są jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 §7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Strony zgodnie uznają, że Świadczący usługi rozpoczyna świadczenie usług bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności przez Kupującego. Świadczenie usług rozpoczyna się od wykonania przez Świadczącego usługi rezerwacji miejsca na rzecz Kupującego, zakupie bądź wypożyczeniu niezbędnego sprzętu, dokonaniu stosownych przedpłat oraz innych czynności zależnie od charakteru usługi.
 2. Wobec powyższego Kupującemu nie przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty lub części kwoty za wykonanie usługi.   
 3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy z zastrzeżeniem powyższego punktu.

 §8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady usługi Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwej usługi na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Świadczący usługi prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie jakiegoś przedmiotu w związku z reklamowaną usługą do Świadczącego usługi, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego przedmiotu, w przypadku Konsumenta na koszt Świadczącego usługi, na adres Świadczącego usługi wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Świadczącego usługi nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

       Jak w Regulaminie zakupu towarów

  §9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Świadczący usługi.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

  §10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Świadczącego usługi.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów, świadczenie usług i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

Regulamin konta

Jak w Regulaminie zakupu towarów z zastrzeżeniem, że Sprzedawca jest tożsamy ze Świadczącym usługi

Regulamin newslettera

Jak w Regulaminie zakupu towarów

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl